Taisyklės

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. UAB "RJ COMPANY", įmonės kodas 302856010 (toliau - Paslaugų teikėjas), teikia Užsakovui (toliau Paslaugų teikėjas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis) svetainių talpinimo, domenų registravimo ir kitas susijusias paslaugas (toliau - Paslaugos), o Užsakovas naudojasi Paslaugomis laikydamasis šių taisyklių.
1.2. Užsakovas pradeda naudotis Paslaugomis tik susipažinęs su šių taisyklių sąlygomis ir įsipareigojęs jų laikytis.

2. Mokėjimo už paslaugas tvarka
2.1. Užsakovas, gavęs išankstinę sąskaitą, per 1 (vieną) dieną privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo nustatytus įkainius, kurie yra skelbiami svetainėje www.smshostingas.lt (toliau - Paslaugų įkainiai), jei Šalys nesusitaria kitaip.
2.2. Paslaugų teikėjas, informavęs Užsakovą, pasilieka teisę keisti Paslaugų įkainius, kurie būtų taikomi pratęsiant Paslaugų galiojimo terminą ir užsisakant naujų Paslaugų.

3. Paslaugų teikėjo ir Užsakovo įsipareigojimai
3.1. Paslaugų teikėjas pradeda teikti Paslaugas Užsakovui per 1 (vieną) darbo dieną, Užsakovui įvykdžius 2.1. punkte nustatytus reikalavimus.
3.2. Užsakovui informavus apie Paslaugų teikimo sutrikimus, Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 8 (aštuonias) valandas imtis priemonių jiems šalinti.
3.3. Paslaugų teikėjas neatsako už Užsakovo duomenų saugojimą nutraukus paslaugų teikimą.
3.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Užsakovui visas teises į užregistruotą domeną. Visi domenai registruojami tik Užsakovo vardu.
3.5. Paslaugų teikėjas neatsako už Užsakovo svetainės turinį, joje esančią nelegalią programinę įrangą ar informaciją.
3.6. Paslaugų teikėjas neatsako už jo valioje nesančių veiksnių (gaisrų, potvynių, karo veiksmų, elektros sutrikimų, teroro aktų, vagysčių ar kitų nenugalimų jėgų) sukeltus serverių sutrikimus.
3.7. Visa Paslaugų teikėjo turima informacija apie Užsakovą yra konfidenciali ir yra pateikiama trečiosioms šalims tik Užsakovui sutikus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
3.8. Užsakovas įsipareigoja pateikti teisingą kontaktinę informaciją ir per 7 (septynias) dienas informuoti apie jos pasikeitimus.
3.9. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už viršytus serverio resursus pagal Paslaugų įkainius.
3.10. Užsakovas įsipareigoja informuoti Paslaugų teikėją apie pastebėtus Paslaugų teikimo sutrikimus.
3.11. Užsakovas įsipareigoja nediegti serveryje veikiančių pokalbių (chat) programų, nenaudoti serverių masiškam el. pašto laiškų (spam) siuntimui.
3.12. Užsakovas įsipareigoja nenaudoti Paslaugų teikėjo serverių bet kokiai veiklai, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su nelegaliais, autorių teisėmis apsaugotais objektais (nelegaliais garso, vaizdo įrašais, programine įranga ir kt.).
3.13. Užsakovas įsipareigoja nenaudoti Paslaugų teikėjo serverių reklaminiais ir kitais neteisėtais tikslais, pažeidžiant kitų vartotojų teises, Lietuvos Respublikos įstatymus ar Lietuvos Respublikos pasirašytas tarptautines sutartis.
3.14. Užsakovas įsipareigoja neužsiimti bet kokia veikla, kuri smarkiai apkrauna Paslaugų teikėjo serverių darbą ir reikalauja neproporcingų Paslaugų teikėjo serverių resursų (procesoriaus, atminties, duomenų srauto, duomenų perdavimo spartos, prisijungimų prie serverio ar duomenų bazės skaičiaus ir kt.), įskaitant, bet neapsiribojant labai aktyvių skriptų naudojimą.
Smarkiai apkraunanti serverį (reikalaujanti neproporcingų serverio resursų) veikla yra laikoma tokia, kurios metu panaudojama daugiau kaip 30% nuo visų to tipo (pavyzdžiui, procesoriaus) serverio resursų.
3.15. Santykiuose su trečiaisiais asmenimis Šalys atsako savarankiškai. Šalys neatsako už netiesioginius nuostolius.

4. Paslaugų galiojimas ir nutraukimas
4.1. Užsakytos Paslaugos pradedamos teikti Užsakovui įvykdžius 2.1. punkte nustatytus reikalavimus.
4.2. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Paslaugų teikimą nedelsiant, jei Užsakovas nevykdo bent vieno šiose taisyklėse prisiimto įsipareigojimo.

5. Kitos nuostatos
5.1. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti, papildyti šias taisykles, prieš tai informavęs Užsakovą.

Jeigu turite klausimų dėl šių taisyklių, susisiekite su mumis.